Projects EU


PL

Realizujemy projektu pn. „Prezentacja marek produktowych firmy Rozrusznik.eu na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia rozpoznawalności eksportowej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” POIR na lata 2014-2020.

Celem realizowanego przez naszą firmę projektu jest szeroka promocja na arenie międzynarodowej naszego produktu Autodiagger 500, który ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki. Okres realizacji projektu: 06/2018 – 02/2020Z sukcesem promowaliśmy nasz projekt na międzynarodowych, prestiżowych imprezach takich jak: Automachanika Dubaj, Automachanika Shanghai, Automechanika South Africa Automechanika Istanbul, INA PAACA Automechanika Mexico, MIMS Automechanika Moskwa, Autopromotec Bolonia, Rematec Amsterdam, AAPEX Las Vegas czy Equip Auto Praryż.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowalne): 729.400,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 619.990,00zł


EN

We implement the project entitled "Presentation of Rozrusznik.eu product brands on foreign markets to increase export recognition", which received funding from the European Regional Development Fund under sub-measure 3.3.3. "Support for SMEs in the promotion of product brands - Go to Brand" SG OP for 2014-2020.

The goal of the project implemented by our company is a wide promotion on the international markets of our product Autodiagger 500, which has the chance to become a recognizable brand on foreign markets, and to contribute to the promotion of the Polish Economy Brand. Project implementation period: 06/2018 - 02 / 2020.

We have successfully promoted our project at international, prestigious events such as: Automachanika Dubai, Automachanika Shanghai, Automechanika South Africa Automechanika Istanbul, INA PAACA Automechanika Mexico, MIMS Automechanika Moscow, Autopromotec Bologna, Rematec Amsterdam, AAPEX Las Vegas or Equip Auto Paris.

Project value (eligible expenses): PLN 729.400.00

Contribution of European Union: PLN 619,990.00
Continue